Csiga-Biga Mozgás- és képességfejlesztő Alapítvány
csigabigaalapitvany@gmail.com 06 20 222 5485
7100 Szekszárd Bátaszéki u. 40.
Adószám: 18864731-1-17
logo

Kutyás terápia

Kutyával kísért programok

Állatasszisztált terápia

KUTYÁS TERÁPIA, MINT (GYÓGY) PEDAGÓGIAI MÓDSZER

A terápiás kutyák alkalmazása kezd egyre jobban elterjedni az országban. Számtalan tudományos tanulmány és felmérés bizonyítja a kutyák pozitív hatásait a fejlesztő foglalkozások folyamán. A gyermekek úgy dolgoznak, hogy nem érzik feladathelyzetben magukat, több a sikerélményük, nem szorongnak, az állat jelenlétének köszönhetően jól motiváltak, és magabiztosabbakká válnak. A terápia folyamán sokkal magasabb a motivációs szintjük a kutya jelenlétében, így kedvvel, örömmel vesznek részt a foglalkozásokon, szívesebben végeznek feladatokat, melyeket játéknak tekintik, a kutyával való játéknak.

A terápiás kutya sokoldalú hatást fejthet ki a gyermekek fejlesztésében. A kutya, mint személyiségfejlesztő tényező hatással van a gyermek szociális- és érzelmi fejlődésére, elősegíti a társas kapcsolatok kialakítását, azok alakulását. Javítja a gyermekek önértékelését.

A kutya motiváló erő a gyermekek számára, aki elősegíti a gyermeknek a feladatra való figyelmének összpontosítását, így a tanulásra jobban motivált gyermek nagyobb előrehaladást érhet el. A mozgáskészség fejlesztésére a kutyás terápián a természetes mozgáskészséget használva fejleszthető a gyermek. A négylábú társ közelsége a szükséges támogatást nyújtja a hiányos képességek, adottságok kibontakozásához.

Egy jól képzett terápiás kutya bevonásával növelhető a gyermek motivációja az adott fejlesztési programban való részvételre, valamint könnyebben kapcsolat teremthető olyan gyermekekkel, akik valamilyen figyelmi funkciót is érintő fejlődési zavar vagy trauma hatására nehezen vonhatók be a közös munkába.

A kutyás terápia alkalmazási területei:

 • sajátos nevelési igényű gyermekeknél
 • tanulásban akadályozott gyermekeknél
 • mozgásban akadályozott gyermekeknél
 • megkésett beszédfejlődés, beszéd-, nyelvi-, és kommunikációs zavarral küzdő, vagy beszédben akadályozott gyermekek fejlesztése esetén
  (logopédiás terápia állatasszisztált fejlesztéssel)
 • súlyosan vagy halmozottan sérült gyermekek fejlesztése esetén
 • autista, vagy autisztikus tüneteket mutató gyermekek korai fejlesztése esetén
 • tanulási zavarral küzdő gyermekeknél (diszlexia, diszgráfia)
 • hiperaktív, vagy fokozott mozgásigényű gyermekek fejlesztése esetén
 • antiszociális, magatartászavar, vagy beilleszkedési problémákkal küzdő gyermek fejlesztése esetén (érzelem, empátia, szociális készségek fejlesztése)
 • nevelőszülőknél elhelyezett gyermekek szocializációjának elősegítése

A kutyás terápiákon alkalmazható fejlesztés fő területei:

 • motoros és orientációs képességek (testtudat kialakítása, alapmozgások és egyensúlyérzék fejlesztése, téri tájékozódás fejlesztése, finommotorika)
 • kognitív (megismerő) funkciók fejlesztése (érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás fejlesztése)
 • beszédfejlesztés, beszédmegindítás, artikuláció, logopédiai fejlesztés (fúvó, szívó, légző-gyakorlatok, artikulációs izmok erősítése)
 • szociális készségek

Feladatok:

A megelőzés /prevenció/, a gyógyítás /korrekció/, a képességfejlesztés, a nevelés, valamint az életminőség javítása.
Pszichés funkciók /érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, gondolkodás/ fejlesztése.

Motoros funkciók fejlesztése: nagy mozgások, finommozgások koordinációja, helytelen mozgások korrekciója, adekvát mozgások kialakítása, tartási hibák csökkentése, egyensúlyérzék, ütem-ritmusérzék fejlesztése.

Az érzelmi-, akarati élet, a viselkedés, a magatartás, a cselekvés pozitív irányú befolyásolása. Önállóságra nevelés.
A fogyatékosságból erdő hátrányok csökkentése, kompenzációja

Amiben a kutya segíthet:

 • mozgásfejlesztés: nagymozgások, finommozgások fejlesztése
 • téri tájékozódás fejlesztése
 • testtudat, testérzékelés
 • beszéd, kommunikáció
 • figyelem, koncentráció, pontosság fejlesztése
 • emlékezet fejlesztése
 • szociális képességek fejlesztése
 • énkép-éntudat fejlesztése
 • ritmusérzék fejlesztése
 • környezettudatos, egészséges életmód kialakítása és fenntartása
 • problémamegoldó készség fejlesztése
 • kudarctűrés fokozása
 • magatartás- és viselkedés problémák
 • figyelemzavar, hiperaktivitás
 • kulturált állattartás iránti igény kialakítása
 • idegen nyelv kapcsán szókincsbővítés, érdeklődés felkeltése, ismeretek mélyítése stb.

Ezáltal célzottan fejleszthető a mozgáskoordináció, az egyensúlyérzék, az izomerő, a nagymozgások, a taktilis és kinesztétikus készségek, szem kéz koordináció, szem láb koordináció, a térbeli és síkbeli tájékozódás, a saját testen való tájékozódás, a testséma, az önmagunkhoz való viszonyítás képessége, mely által jobban tudunk tájékozódni.
A kutyával való közvetlen érintkezés stressz-csökkentő hatása révén, csökken a vérmérséklet, a vérnyomás, a szívfrekvencia, a légzés és a pulzusszám, így oldottabb és a nyugodtabb állapotba kerül a gyermek. A görcsös izmok ellazulnak, a figyelem fejlődik.

A gyermek és az állat között kialakuló kölcsönös elfogadás, feltétel nélküli szeretet, egymásra figyelés, együttes játék hozzájárul a biztonságérzet, az önbizalom, az empátia kialakulásához, valamint kötődés, nyitottság, pozitív attitűdök alakulnak ki a gyermekben. Fejlődik a kifejezőkészsége, meta-kognitív képessége, nonverbális eszköztára, toleranciája, konfliktustűrő képessége, mely által érzelmei láthatóvá válnak, a gyermek megnyílik a világ felé, boldogsághormonok alakulnak ki, ami örömérzetet, szorongáscsökkentést ellazulás okoznak.

A kutya, mint személyiségfejlesztő tényező hatással van a gyermek szociális- és érzelmi fejlődésére.

Elősegíti a társas kapcsolatok kialakítását, azok alakulását. Javítja a gyermekek önértékelését. A kutya motiváló erő a gyermekek számára, aki elősegíti a gyermeknek a feladatra való figyelmének összpontosítását, így a tanulásra jobban motivált gyermek nagyobb előrehaladást érhet el. A mozgáskészség fejlesztésére a kutyás terápián a természetes mozgáskészséget használva fejleszthető a gyermek. A négylábú társ közelsége a szükséges támogatást nyújtja a hiányos képességek, adottságok kibontakozásához.

Alapítványunk célja, hogy hozzájáruljunk a gyermekek harmonikus, sokoldalú fejlődéséhez, szabadidős tevékenységeik hasznos eltöltéséhez, olyan, új, hatékony módszereket, terápiákat alkalmazzunk, melyek hozzájárulhatnak céljaink eléréshez. Így jutottunk el az állatasszisztált terápiához, azaz kutyás terápiával. Speciálisan képzett terápiás kutyákkal, habilitációs kutyakiképzők közreműködésével, terápiás kutya felvezetőkkel végezzük ezen programunkat.
A terápiás kutyákra vonatkozó vizsgaszabályzat és állategészségügyi követelmények az alábbi honlapokon megtekinthetők.

/www.terapiaskutya.hu; www.matesze.hu/

Érdeklődni, jelentkezni:

Töttősiné Törő Anita
szakvizsgázott óvodapedagógus, gyógytestnevelő, gyógypedagógus /TAP szakos tanár/, alapozó terapeuta, terápiás kutya felvezető

T: 06 20 222 5485